Makes sense. This piece has always spoken to me. apple.news/A6co96_ur…